Semalt, sahypaňyzdan galp traffigi aýyrmak üçin gollanma açýar

Iberilen spam, Google Analytics-e gönüden-göni galp traffik iberýän spambotlaryň önümidir, şeýlelik bilen döredilen traffik hasabatlarynda görünýär. Sahypa üçin takyk statistika ýetmek üçin GA hasabatlaryndan tapsaňyz, ugrukdyryjy spamy ýok etmek üçin çäre görüň.

Semalt Digital Services” -iň uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Artem Abgarian bu ugurda käbir amaly meseleleri paýlaşýar.

Bot näme?

Botlar wezipeleri çalt we takyk ýerine ýetirmek üçin işlenip düzülen programmalar. Botlar ilki bilen gözleg motorlary arkaly internetdäki sahypalary indekslemek üçin niýetlenipdi. Zyýanly niýetli adamlar, basmak arkaly galplyk döretmäge, sahypanyň mazmunyny geçirmäge, zyýanly programma üpjünçiligini ýaýratmaga, e-poçta salgylaryny ýygnamaga we saýt traffigine aşa köp baha bermek üçin botlary ulanmagy kabul etdiler.

Ygtybarly we zyýanly botlar

Gowy botyň mysaly, ulanyjylar üçin sahypalary gözleýän we indeksleýän Googlebot. Gözleg botlary JavaScript-i işletmeýär (köpüsi). Muňa garamazdan, ony ulanýanlar metrik wekilçilige zyýan ýetirip biljek GA hasabatlarynda peýda bolýarlar. JavaScript-i işletmeýän bolsa, hasabatlara hiç hili täsir ýok, ýöne serwer ýazgylarynda görünýär. Muňa garamazdan, serwer çeşmelerini ulanýandyklary sebäpli, ýükleniş tizligine täsir edip biler. Ygtybarly botlar robots.txt-daky görkezmelere eýerýär. Zyýanly botlar, beýleki tarapdan, bu görkezmeleri ýok etmek üçin dürli strategiýalary durmuşa geçirýärler.

Spam botlary

Esasy maksady, mümkin boldugyça köp web sahypasyna girmek we ýüze çykmazlyk üçin ýüz salgylanma sözbaşylary bilen spam ibermek. Galp salgylanma sözbaşy, mahabatlandyrmak isleýän sahypasyna gönükdirme baglanyşygyny öz içine alýar. Şeýle botdan HTTP haýyşlary serwer surnallarynda görünýär we Google tarapyndan indekslenýär. Serwer gündeliginde peýda bolanda sahypa arka baglanyşyk hökmünde çykyş edýär. Google, serwer surnallaryndan maglumatlary indekslemezlik üçin algoritmlerine üýtgetmeler girizdi, şeýlelik bilen spambot döredijileriniň tagallalaryna päsgel berdi. JavaScript bilen işleýän spam botlary GA süzgüçlerinden geçip biler, şonuň üçin hasabatlarda görkezilýär.

Botnet

Botnets, spammer tarapyndan dolandyrylýan tor döretmek üçin birnäçe ýokaşan kompýuterden durýar. Bir web sahypasyna hüjüm etmek üçin dürli IP ulanýar. Botnet näçe uly bolsa, aralaşmagyň üstünlik derejesi şonça ýokarydyr. Botnetden gelýän traffik, başga bir kompýuterden gelýänligi sebäpli, gönüden-göni traffik ýaly görünýär, ony tapmagy kynlaşdyrýar. Birini petiklemek, beýlekisiniň ýerini almagy kän bir täsir etmez.

Lyokary zyýanly spam botlary

Esasy maksady, zyýanly programma üpjünçiligi bilen ýokaşyp, botnetiň bir bölegi bolmak üçin kompýuter toplamak. Soňra kompýuter şol bir zyýanly programma üpjünçiligini beýleki kompýuterlere paýlamak üçin ulanylýar. Botneti petiklemek, hakyky gelýänlerden gelýän traffigi saklap biler. Trafik hasabatyndan şübheli gönükdirmeler, esasan, zyýanly programma üpjünçiligini ýoklaýan web sahypalaryna sebäp bolýar. Zyýanly zyýanly programma üpjünçiligi ýa-da aýratyn kompýuter gurulmasa, şeýle baglanyşyklara basmakdan gaça duruň.

Akylly spam botlary

Bu web sahypalary, yzarlaýyş koduny saýt ID-si bilen bilelikde Google Analytics-e iberýär. Şeýle hem, garaşylmadyk bolup biläýjek ýol hasabatynda käbir galp salgylanmalar bar. Olaryň işleri hiç haçan serwer surnallarynda görünmeýär we maglumatlary göni seljeriş guralyna iberýändigi sebäpli olary blokirlemegiň usuly ýok. Google Tag Dolandyryjylaryny ulanmaýan adamlaryň web sahypasynda kesgitleýji hökmünde hereket edýän GA yzarlaýyş kody bar. Google Tag Manager bu ýagdaýda ugrukdyryjy spamy ýok etmegiň täsirli guralydyr. Spambotlar, esasan, deslapky koddaky gowşak goralan ýerlere ýa-da çäklendirilen howpsuzlyk çäreleri bolan saýtlara hüjüm edýärler.

Spam çeşmelerini tapmak

“Google” trafik hasabatlaryna geçiň we aşaklama tertibini tertipleşdiriji element hökmünde ulanyň. 100% ýa-da 0% bökmek derejesi bolanlar spamdan şübhelenmeli. Ativea-da bolmasa, el bilen derňew etmezden, deňeşdirip boljak eýýäm döredilen spamlaryň doly sanawy bar. Indiki ädim olary petiklemekdir.

Hasabatyň grafiginde şol döwürde traffigiň nirede bolandygyny düşündirýän bellik döretmegi unutmaň.

1. .htaccess faýly üçin täzeden ýazmak motoryny ulanyň we Spambot mümkinçiliklerinden peýdalanyp, spamy üýtgetmek arkaly pozuň. Spambotyň ulanýan IP adresi barada anyk bilýän bolsaňyz, koda goşuň we girişini inkär ediň. Bu mümkinçilik, IP adresiniň diapazonlaryny ýapmak üçin ulanylyp bilner. Diňe spambotyň bir hereketi ýerine ýetirmek üçin birnäçe IP adresi ulanýandygyna ynanýan bolsaňyz muny ediň. Şeýle hem, spambot ulanmagy bilýän ulanyjylaryň öňüni alyň.

2. Bot süzgüç aýratynlygy: belli botlary we möýleri aýyrmagy teklip edýän gutyny belläň.

3. Serwer surnallaryna gözegçilik: sahypa yzygiderli girip, botlary gorkuzyň. Web çeşmelerini spambotlardan süzüp, kompýuteriň wirtual giňişliginden goramak üçin gorag diwaryny ulanyň.

4. Ulgamyň dolandyryjysy hünär kömegi teklip edip biler.

5. ItSAlive kody Google we Yandex-den ölçegleri spambotlaryň päsgelçiliginden saklamaga kömek edýär.

6. “Google Chrome” zyýanly programma üpjünçiligini tapmaga ukyply we ýerinde gorag diwary ýok bolsa göz aýlamak üçin amatly.

7. Ulanyjy duýduryşlary Google-dan şahsylaşdyrylan habarnamalar bolup, garaşylmadyk traffigiň köpelendigini habar berýär.

8. Google Analitik Filtrleri. GA-da Admin goýmasynyň görnüş bölüminde täze süzgüçler dörediň.

send email